Gestió de permisos

Previ a la construcció

Segons el client i els temes legals que afectin la superficie a on es realitzarà el projecte, a CMO Projectes elaborem:

  • Projecte (avantprojecte, projecte bàsic i/o d´execució), així com el càlcul de cimentacions i càlculs estructurals previs.
  • Llicències d´apertura aplicant la normativa local o provincial i amb el seu corresponent projecte elèctric i d´accesibilitat.
  • Autoritzacions mediambientals, incloent l´estudi acústic, l’estudi luminotècnic. També amb aplicació de la normativa local o provincial.

Durant la construcció

Un cop finalitzats aquests tràmits i abans d'iniciar les obres, tramitem:

  • Obertura del centre de treball
  • Coordinador de seguretat i salut
  • Direcció d´obra
  • Certificacions
  • Finals d´obra

Tot això tant del projecte com de les Administracions Públiques corresponents.